Janika Hallikainen

Nuoret tekevät yhteishakuvalintansa koulutuksen perusteella – sijainnilla ei suurta merkitystä

Business College Helsingin kokonaishakijamäärät nousivat vuoden 2020 yhteishaussa. Jopa 768 hakijaa sijoitti oppilaitoksemme ensisijaiseksi hakukohteekseen. Olimme viime vuoteen verrattuna huomattavasti useammin myös nuorten 2. tai 3. vaihtoehto tulevaksi opiskelupaikaksi. Uuden yhteishakukyselyn avulla halusimme selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat eniten nuorten koulutuspaikan valintaan.

Peruskoulun viimeinen kevätlukukausi merkitsee monelle nuorelle muutoksen tuulia. Syksyllä ei palata enää tuttuihin kuvioihin, vaan useimmiten edessä on siirtyminen toiselle koulutusasteelle. Monelle ysiluokkalaiselle tulevaisuuden suunnitelmat eivät ole yhtä selkeitä kuin toisille. Mitä haluan tehdä peruskoulun jälkeen? Mikä minusta tulee isona? Nämä ovat vain muutamia kysymyksiä, joita jokainen peruskoulun päättävä pyörittelee mielessään yhteishaun äärellä. Toisen asteen koulupaikan valintaan vaikuttavat monet eri tekijät kuten koulutusala, koulun sijainti, oma lähipiiri sekä päättötodistuksen keskiarvo.

Business College on monen mielessä

Vuoden 2020 yhteishaun tulokset osoittavat tietoisuuden Business Collegesta lisääntyneen. Olemme monen peruskoulun päättävän nuoren mielessä, sillä oppilaitoksemme sijoitettiin yhteishaun sijoille 2-3 huomattavasti useammin kuin viime vuonna. Markkinointi- ja viestintätiimi halusi tänä vuonna hyödyntää yhteishaun tuloksia ja selvittää, mitkä asiat vaikuttavat nuorten yhteishakuvalintoihin. Kyselyn tulokset mahdollistavat markkinointiresurssien kustannustehokkaamman kohdentamisen.

– Oppilaitoksena meille on erityisen tärkeää ottaa taloudellinen vastuullisuus huomioon markkinoinnissamme, ja tämän vuoksi kysely tarjosi meille todella arvokasta tietoa, kertoo Business College Helsingin markkinointipäällikkö Tajzan Sharif.

Kyselyitä tehtiin kaksi, jotka lähetettiin kahdelle eri joukolle nuoria. Kyselyryhmä 1 koostui nuorista, jotka olivat sijoittaneet Business Collegen yhteishaussa sijoille 2-3. Tämä kysely lähetettiin 715 nuorelle ja siihen vastasi 418 nuorta. Vastausprosentiksi muodostui upeat 59 %. Kyselyryhmä 2 koostui puolestaan nuorista, jotka sijoittivat oppilaitoksemme sijoille 4-5. Tämä kysely lähetettiin 516 nuorelle, ja siihen vastasi 271 nuorta. Myös tämän kyselyn vastausprosentti oli yli puolet, 53 %.

Ammattikouluun hakevat haluavat tehdä enemmän kuin lukea

Kyselyiden avulla halusimme selvittää nuorten ensisijaiset hakukohteet eli sen, valitsivatko nuoret ensimmäiseksi hakukohteekseen ammattikoulun vai lukion. Kyselyryhmien vastaukset erosivat toisistaan.

Kyselyryhmän 1 nuorista jopa 70 % valitsi ensisijaiseksi hakukohteekseen ammattikoulun, kun taas kyselyryhmän 2 nuoret olivat hakeneet tasavertaisesti sekä ammattikouluun että lukioon. Kyselyn tuloksista selvisi myös, että Helsingissä asuvat nuoret hakevat muita kaupunkeja herkemmin lukioon ammattikoulun sijasta. Kyselyryhmän 2 vastaukset vahvistivat oletusta siitä, että lukioon hakevat nuoret eivät tiedä mitä haluavat tehdä isona, kun taas ammattikouluun hakevat nuoret haluavat tehdä enemmän kuin lukea.

Koulutus nousi tärkeimmäksi valintakriteeriksi

Kysyimme kyselyryhmältä 1 tekijöitä, jotka vaikuttivat heidän ensisijaiseen koulutusvalintaansa eniten. Vaihtoehdot olivat koulutus, kaverit tai perhe, keskiarvo tai pistemäärä, sijainti ja joku muu. Ammattikouluun ensisijaisesti hakeneet kokivat, että koulutus oli heille kaikista tärkein valintakriteeri.

Koulutus Kyselyryhmän 1 nuorista reilut 58 % koki koulutuksen olevan heille tärkein kriteeri koulupaikkaa valitessa. Nuoret haluavat hakea kouluihin, jotka tarjoavat juuri heille sopivinta koulutusta.

Sijainti Molemmista kyselyryhmistä suurin osa nuorista asui Helsingin ja Vantaan alueella. Tästä huolimatta Business Collegeen hakee useita nuoria myös muualta Uudeltamaalta sekä Uudenmaan ulkopuolelta. Kyselyryhmän 1 kaikista vastanneista 20 % valitsi tärkeimmäksi valintakriteeriksi sijainnin ja heistä 86 % lähikoulun. Vaikka koulutus on monille hakijoille erityisen tärkeä valintakriteeri, haluaa moni kuitenkin mahdollisimman lyhyen koulumatkan. On myös tärkeää, että koulu sijaitsee hyvin kulkuyhteyksien varrella.

Kaverit/perhe ja keskiarvo/pistemäärä Harva kyselyyn vastanneista koki, että tärkein valintakriteeri oppilaitokselle olisi ollut oma keskiarvo tai pistemäärä. Myös oma lähipiirin kuten kavereiden tai perheen vaikutus nuorten valintaan on kyselyn mukaan hyvin vähäistä.

Muu: Mikä? Nuorten vastauksista ilmeni, että moni nuori haki ensisijaiseen hakukohteeseensa uutuuden viehätyksen perusteella. Uusi kaupunki ja uudet ihmiset houkuttelevat nuoria, jotka eivät ehkä viihtyneet aiemmissa kouluympäristöissään.

– Pääsee aloittamaan alusta muualla, perusteli yksi vastanneista.

Kyselyn tulokset osoittavat, että nuoret eivät valitse toisen asteen koulupaikkaa helpoin perustein. Nuoret haluavat, että koulutuksesta on heille tulevaisuudessa hyötyä. Suurin osa kyselyyn vastanneista nuorista ei halunnut valita helpointa reittiä eli koulua, joka sijaitsee lähimpänä tai mihin on helpoin päästä. Myöskään nuorten omat lähipiirit eivät näytä vaikuttavan heidän valintoihinsa kovin suuresti.

Kyselyt tarjoavat arvokasta tietoa

Idea kyselyyn lähti vuoden 2020 yhteishaun tuloksista. Tulokset viestivät, että Business College Helsinki on monelle nuorelle potentiaalinen vaihtoehto tulevaksi opiskelupaikaksi. Olemme monen nuoren mielessä, ja moni on tietoinen tarjoamistamme opiskelumahdollisuuksista.

Markkinointi- ja viestintätiimi halusi tänä keväänä hyödyntää yhteishakutuloksia aivan uudella tavalla ja selvittää perusteita, joiden pohjalta nuoret tekevät koulutusvalintansa. Tulokset yllättivät.

– Oletuksenamme oli, että nuoret valitsevat tulevan oppilaitoksensa sijainnin perusteella. Koulutuksen tärkeys tuloksissa yllätti eniten, ja tämä kertoo sen, että jokaisen oppilaitoksen tulisi entistä enemmän panostaa koulutuksen laatuun ja itse opetukseen, kertoo Sharif.

Myös vararehtori Heli Huotari painottaa koulutuksen laadun tärkeyttä.

– Laadukkaalla toiminnalla ja yhteisillä toimintaperiaatteilla vastaamme parhaiten opiskelijoiden odotuksiin, tarpeisiin ja kokemuksiin. Tavoitteenamme ovat tyytyväiset opiskelijat, sujuvat koulutusprosessit sekä tuloksekas toiminta, Huotari toteaa.

Kyselytutkimuksen tulokset tarjosivat Business Collegen markkinoinnille erityisen arvokasta tietoa. Kysely tehtiin nyt ensimmäistä kertaa, mutta viimeiseksi se ei suinkaan jää.

    Janika Hallikainen

    - janika.hallikainen@bc.fi