Laadunhallinta

Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa, toimialat ja työtehtävät muuttuvat. Ammatillisen koulutuksen reformia ja rahoitusmallin uudistusta on viety käytäntöön vuosina 2018 – 2020. Vuonna 2021 otetaan käyttöön oppivelvollisuuteen ja maksuttomuuteen liittyvät lait ja asetukset. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät toteuttavat Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arvioinnin vuosina 2021–2022. Arviointi toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin arviointimallin ja –kriteeristön mukaisesti.

Toimimalla laadukkaasti edistämme opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä jatko-opintovalmiuksia. Laadunhallinnalla edistämme palveluprosessien tehokkuutta, sujuvuutta sekä jatkuvaa parantamista. Yhteisillä toimintaperiaatteilla ja yhteiskehittämisellä vastaamme parhaiten opiskelijoiden, henkilöstön, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien odotuksiin, tarpeisiin ja kokemuksiin. Tavoitteenamme on tyytyväiset asiakkaat, sujuvat koulutusprosessit sekä tuloksekas toiminta. Vastaamme toimintaympäristön muutoksiin, koulutuspoliittisiin linjauksiin ja lainsäädännön muutoksiin uudistamalla koulutustarjontaa yhteistyössä työelämän sekä kumppanuusverkostojen kanssa, monipuolisilla opetus- ja ohjausmenetelmillä sekä toiminnallisilla oppimisympäristöillä.

Olemme määritelleet oppilaitoksemme toiminnan ydin- ja tukiprosessit. Toiminnan laadukas johtaminen on oleellinen osa laadunhallintaa. Tavoitteenamme on tuottaa opiskelija-asiakkaillemme kilpailuetua työelämään valmentamalla tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja muutokseen sekä verkostoitumalla opintojen aikana muiden opiskelijoiden, alumnien ja työelämän sekä kumppanuusverkostojen kanssa.

Laadunhallintaa arvioimme ja parannamme jatkuvasti itse- ja vertaisarvioinnilla. Olemme toteuttaneet henkilökohtaistamisen prosessin itse- ja vertaisarvioinnin vuonna 2019. johtamisen, strategisen suunnittelun, tiedon- ja laadunhallinnan itse- ja vertaisarvioinnin toteutimme vuonna 2020. Vuonna 2021 toteutamme Karvin arviointimallin mukaisen laadunhallinnan itsearvioinnin.

Laadunhallinnasta voi antaa palautetta tai esittää kysymyksiä sähköpostiin palaute(at)bc.fi