Helsinki Business College Oy:n tietosuojapolitiikka

Helsinki Business College Oy
Rautatieläisenkatu 5
00520 Helsinki
Y-tunnus: 2162576-3

Helsinki Business College Oy:ssä noudatetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679 EU) ja siihen liittyvien lakien ja muiden säädösten vaatimuksia. Tietosuojasta huolehtiminen on osa Helsinki Business College Oy:n vastuullista toimintaa, riskienhallintaa ja toimintaperiaatteita. Tämä politiikka antaa ohjeita yleisellä tasolla, kuinka toteutamme tietosuojaa. Toiminnallamme pyrimme varmistamaan opiskelijoidemme, henkilökuntamme ja asiakkaidemme oikeuksien toteutumisen, tietojen turvaamisen niin tietosuoja-asetusten kuin muiden säännösten kannalta. Tietosuojaa toteutettaessa kiinnitämme erityistä huomiota tietoturvaan sekä siihen, ettei asiattomilla ole pääsyä henkilötietoihin ja ettei tietoja käytettäisi väärin. Tarkempaa tietoa löytyy Helsinki Business College Oy:n julkaisemista tietosuojaselosteista.

Selosteet

Helsinki Business College Oy ylläpitää lain ja asetusten vaatimaa selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista.

Tiedottaminen rekisteröidyille

Rekisterinpitäjä on Helsinki Business College Oy, jonka käyttötarkoitusta varten henkilötiedot on kerätty. Rekisteröidyille tarjotaan laissa tarkoitettu tai muuten tarpeellinen informaatio henkilötietojen käsittelystä tietoja kerättäessä sekä mahdollisuuksien mukaan myös muulla tavoin.

Voimassa oleva tietosuojapolitiikka julkaistaan bc.fi-sivustolla. Tietosuojapolitiikka päivitetään tarpeen mukaan. Tämän lisäksi Helsinki Business College Oy:ssä annetaan sisäisiä ohjeita tietosuoja-asioista.

Tietojen hankinta ja käsittely

Henkilötietojen rekisteröinti perustuu henkilön suostumukseen tai laissa määriteltyyn muuhun perusteeseen. Henkilötietoja käsitellään vain perustellun käyttötarkoituksen johdosta ja vain siinä määrin ja niin kauan, kun se on käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista. Käytettävien tietojen oikeellisuus pyritään varmistamaan ja tietoja päivitetään henkilöltä itseltään tai luotettavista lähteistä. Kun tiedot eivät enää ole käyttötarkoituksensa vuoksi tarpeellisia, tiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Tietosuoja on huomioitu yhteistyökumppaneiden ja palveluntarjoajien välisissä sopimuksissa. Helsinki Business College Oy huolehtii oman henkilöstönsä kouluttamisesta tietosuoja-asetuksen vaatimiin määräyksiin. Helsinki Business College Oy:n tietosuojavastaava avustaa ja opastaa tietosuoja-asetukseen liittyvissä asioissa.

Tietoja käytetään niitä kerättäessä kuvattuihin tarkoituksiin lainsäädännön kulloinkin sallimissa rajoissa. Tietoja luovutetaan vain nimenomaisesti kerrotulla tai laissa mainitulla perusteella ja nimenomaisesti kerrotuille tai laissa mainituille luovutuksen saajille. Joitakin henkilötietoja säilytetään EU:ssa, rekisterinpitäjän sijaintivaltion (Suomi) ulkopuolella.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Poistamisoikeus ei ulotu henkilötietoihin, joita Helsinki Business College Oy käsittelee lakisääteisen tehtävän perusteella, yleisen edun vuoksi, tai joihin on muu säilyttämisvelvoite.

Vastuut

Helsinki Business College Oy valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista toiminnassaan suorittamalla sisäistä valvontaa, opastusta ja ohjausta. Helsinki Business College Oy tuottaa ohjeet tarvittavien teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden täyttämiseksi eri toiminnoissa.

Jokaisella henkilökuntaan kuuluvalla on vastuu tietosuojan toteutumisesta omassa tehtävässään ja omalta osaltaan.

Lisätiedot


+358 9 1489 0200 (vaihde)
info@bc.fi